Erinevus tekkepõhise ja eraldise vahel

Kulude tekkepõhine arvestamine tähendab selle kulu ja sellega seotud kohustuse kajastamist tekkepõhise kulu tekkimise perioodil. Näiteks töötaja kulu, mis tuleb tasuda novembris, kuid selle väljamakse tehakse alles detsembris. Eraldise eraldamine tähendab turvaraha hoidmist võimalike tulevaste kahjude või maksete eest, mida ettevõte võib tulevikus maksta. See on ebakindel ja seda ei saa täpselt ette arvutada. Sellegipoolest peab ettevõte nende kahjumite katmiseks ette nägema tulevaste kahjude katmiseks eraldised.

Tekkepõhine

Müügi arvestamise tekkepõhine alus selle kviitungi ja sellega seotud saadaolevate arvete esitamisel aruandeperioodil, mil teenitakse müügi laekumine ja see periood on hilisem või enne selle tulu laekumist kassadesse. Näiteks novembris võlakirjade investeeringute intressitulu, kuid sularaha saadakse alles järgmise aasta jaanuaris.

Viitlaekumiste näited hõlmavad järgmist

 • Intressitulud ja intressikulud
 • kui ettevõte pakub enne sularaha võtmist kaupa või teenust
 • kui ettevõte registreerib palgakulu enne töötajale sularahas maksmist
 • Töötaja boonus
 • Laenude ja ettemaksete intressid
 • Kindlustusmakse
 • Makstav intress

Eraldised

Eraldised arvelduskontode vastu esitatavate nõuete osas, mille ettevõte teeb tulevaste nõuete osas üldiselt eelnevalt, nähakse ette, et osa nõudeid muutub halvaks ja neid ei pruugi tulevikus olla võimalik sisse nõuda. On olemas teatav regulatiivne suunis, mida tuleb järgida ja ettevõte peaks suutma antud perioodiks ette nähtud sätteid õigustada.

Eraldiste liigid

Organisatsioonil võib olla erinevat tüüpi eraldisi, näiteks mittereserveerivate varade eraldamine, varade standardne eraldis, amortisatsiooni eraldis, põhivara müügist tulevaste võimalike kahjumite eraldis, võlgniku jaoks ette nähtud eraldis, mida võib-olla ei õnnestu sisse nõuda. IFRS-s osutab eraldis reservi; üldiselt pole eraldised ja reservid samad mõisted. Kui reserv pole midagi muud kui organisatsiooni kasum, on eraldis ette nähtud tulevaste kohustuste vähendamiseks, mis on ette nähtud organisatsiooni finantsseisundi pehmendamiseks laienemise või kasvu kaudu.

Mõned muud näited pakkumisest on järgmised: -

 • Kulumieraldised
 • Eraldised mittetöötavale varale
 • Standardne ettemaksete eraldis
 • Pensioni eraldamine
 • Garantiid
 • Ebatõenäoliselt laekuvate võlgade eraldis

Võrdlus tekkepõhise ja eraldise vahel (infograafika)

Allpool on toodud 4 peamist erinevust tekkepõhise ja eraldise vahel

Põhilised erinevused tekkepõhise ja eraldise vahel

Nii tekkepõhine kui ka eraldis on turul populaarsed valikud; arutame mõnda peamist erinevust tekkepõhise ja eraldise vahel

Kulude tekkepõhine arvestamine tähendab selle kulu ja sellega seotud kohustuse aruandlust sellel perioodil, mil tekkepõhine kulu tekib. Eraldise eraldamine tähendab turvaraha hoidmist võimalike tulevaste kahjude või maksete eest, mida ettevõte võib tulevikus maksta. See on ebakindel ja seda ei saa täpselt ette arvutada.

Tekkepõhine summa on kindel ja seda saab ilma tulevikuprognoosimiseta hõlpsalt välja võtta. Eraldise arvutamisel võetakse aluseks tulevikuprognoos, selle hinnang pole kindel ja keeruline

Viitvõlad ei pruugi põhjustada tulude vähenemist, see võib ka antud perioodil tulusid suurendada. Eraldised on alati kallid ja need kajastatakse kasumiaruandes, nii et see vähendab ettevõtte kasumit.

Tekkepõhisuse ja eraldiste võrdlustabel

Allpool on 4 ülemist võrdlust tekkepõhise ja eraldise vahel

Tekkepõhiselt

Edasilükkamise alus

Tekkepõhine toimib konto sobitamise põhimõttel, mis ütleb, et konkreetse perioodi tulude aruandlus peaks olema täpselt vastavuses sama perioodi kuludega.Eraldised toimivad raamatupidamise ettevaatusprintsiibil, mis ütleb, et ettevõte peaks kasumit hiljem ette nägema ja tegema vajalikud eraldised võimalike tulevaste võimalike kahjude osas
Tekkepõhine summa on kindel ja seda saab ilma tulevikuprognoosimiseta hõlpsalt välja võtta.Eraldise arvutamisel võetakse aluseks tulevikuprognoos, selle hinnang pole kindel ja keeruline
Viitvõlad ei pruugi põhjustada tulude vähenemist, see võib ka antud perioodil tulusid suurendada.Eraldised on alati kallid ja need kajastatakse kasumiaruandes, nii et see vähendab ettevõtte kasumit.
Näide - kindlustusmakse, ettemakstud kulud jneNäide - ebasoodsate ja ebatõenäoliste võlgnike jaoks ette nähtud eraldis, kulumi katmine jne.

Järeldus - tekkepõhine vs eraldis

Tekkepõhine või eraldis on oluline raamatupidamisarvestuse ja aruandluse meetod. Põhiline on kontrollida ettevõtet võimalike raha sisse- ja väljavoolude tegemisest ning alati on hea kajastada kulusid alati, kui need on toimunud, ja alati on hea teha eraldisi, kui juhtkond arvab, et mõni summa võib tulevikus halvaks minna, kuna juhtkond juhib showd ja nad teadsid oma klientuurist rohkem kui ükski teine ​​kolmanda osapoole liige. Tekkepõhine raamatupidamine on valdkonna standard. Uued mõisted, nagu tekkepõhine vs eraldis, on muutumas veetlevaks, et muuta raamatupidamine tegelikkusega seotumaks ja kõigile finantsaruannete lugejatele tähendusrikkaks.

Soovitatavad artiklid

See on juhend peamise erinevuse tekkepõhise ja eraldise vahel. Siin käsitleme ka tekkepõhise või eraldise võtme erinevusi infograafikaga ja võrdlustabelit. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmisi artikleid.

 1. Arvelduskonto vs kapitalikonto
 2. Majanduskasv vs majandusareng
 3. Väärtusvaru ja kasvuvaru
 4. Rahandus vs majandusteadus