Ruby-käskude tutvustus

1. Mis on Ruby?

Ruby on avatud lähtekoodiga programmeerimiskeel. Seda tõlgendatakse kui ka objektorienteeritud. Rubiini lõi Yukihiro Matsumoto. Ruby on oma nime saanud vääriskiviks ja seetõttu seostas looja seda programmeerimiskeelte ehteks. Siin käsitleme erinevaid Ruby-käskude tüüpe.

Ruby kujundus võtab arvesse järgmisi tegureid - lihtsus, ulatus, terviklikkus ja teisaldatavus. Ruby töötab enamikul UNIX-i platvormidel. Suurem osa Rubyst on üles ehitatud Linuxile. Ruby töötab ka tavalistel platvormidel nagu Windows, DOS, Mac jne.

B asic Ruby käsud

1. Lihtne käsk stringi printimiseks rubiiniga

#!/usr/bin/ruby –w
puts “Hello, Ruby!”

2. Lihtne käsk mitme rea stringi printimiseks EOF-i abil

#!/usr/bin/ruby –w
print < Multiple line string.
First wayEOF
print <<"EOF"; # same as above
Multiple line string.
Second way
EOF
#!/usr/bin/ruby –w
print < Multiple line string.
First wayEOF
print <<"EOF"; # same as above
Multiple line string.
Second way
EOF

3. Lihtne käsk mitme rearea printimiseks, kasutades käsku

#!/usr/bin/ruby –w
print <<`EOC` # execute commands
echo First Statement
echo Second Statement
EOC

4. Lihtne käsk mitmerealise stringi printimiseks virnastamise teel.

#!/usr/bin/ruby –w
print <<"a", <<"b" # you can stack them
I said foo.
a
I said bar.
b

5. Ruby BEGIN avaldus

#!/usr/bin/ruby
puts "This statement comes later"
BEGIN (
puts "This statement will be printed in the beginning"
)

6. Ruby ENDi avaldus

#!/usr/bin/ruby
puts "This is main body"
END (
puts "This block executes in the end"
)
BEGIN (
puts "This block executes in the beginning"
)

7. Rubiini üherealine kommentaar

#!/usr/bin/ruby
# This is a single line comment.
uts "This is not a comment" # This is again a single line
comment.

8. Rubiini mitmerealine kommentaar

#!/usr/bin/ruby=begin
This is a multiple line comment.=end
puts "This is not a comment" # This is a single line comment.

9. Liikme funktsioon Ruby klassis. Objekti loomine ja meetodi kutsumine.

#!/usr/bin/ruby
class Demo
def testmethod
puts "Hello World!"
end
end
# Now using above class to create objects
object = Demo.new
object.testmethod

10. Globaalsed muutujad rubiinis

#!/usr/bin/ruby
$globalvariable=123
class FirstClass
def printglobal
puts "Global variable in FirstClass is #$globalvariable"
end
end
class SecondClass
def printglobal
puts "Global variable in SecondClass is #$globalvariable
end
end
class1obj = FirstClass.new
class1obj.printglobal
class2obj = SecondClass.new
class2obj.printglobal

Vahekäsud

1. KUI… MUU Rubinis

#!/usr/bin/ruby
x = 1
if x > 2
puts "x is greater than 2"
elsif x <= 2 and x!=0
puts "x is 1"
else
puts "I can't guess the number"
end

2. Juhtum Rubinis

<#!/usr/bin/ruby
$age = 17
case $age
when 0 .. 17
puts "Not eligible to vote"
when > 17
puts "Eligible to vote"
else
puts "incorrect age"
end


3. Silmused Rubiinis

 • 3.1. Kuigi silmus

#!/usr/bin/ruby
$i = 0
$num = 10
while $i <
$num do
puts("Inside the loop i = #$i" )
$i = $i + 1
end

 • 3.2. Kuni Loopini

#!/usr/bin/ruby
$i = 0
$num = 4
until $i > $num do
puts("Inside the loop i = #$i" )
$i = $i + 1;
end

 • 3.3. Loopi jaoks

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..9
puts "Local variable value is #(i)"
end

 • 3.4. Break avaldus

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..5
if i > 3 then
break
end puts "Local variable is #(i)"
end

 • 3.5. Järgmine avaldus

#!/usr/bin/ruby
for i in 0..10
if i < 6 then
next
end
puts "Local variable is #(i)"
end

4. Meetodi süntaks rubiinis

#!/usr/bin/ruby
def test(a1 = "Noodles", a2 = "Pasta")
puts "The food is #(a1)"
puts "The food is #(a2)"
end
test "Burger", "Pizza"
test

5. Tagastamisavaldus rubiinides

#!/usr/bin/ruby
def testreturn
a = 10
b = 20
c = 30
return a, b, c
endvar1 = testreturn
puts var1

6. Parameetriline meetod rubiinides

#!/usr/bin/ruby
def sample (*testparam)
puts "The number of parameters are #( testparam.length)"
for i in 0… testparam.length
puts "The parameters are #(testparam(i))"
end
end
sample "Hello", "123", "ABC", "Programming"
sample "World", "456", "Ruby"

7. Rakendusplokk, kasutades saagikust

#!/usr/bin/ruby
def test
yield
end
test( puts "Hello world")

8. BEGIN ja END plokid Ruby'is

#!/usr/bin/ruby
BEGIN ( # BEGIN block code
puts "BEGIN code block"
)
END (
# END block code
puts "END code block"
)
# MAIN block code
puts "MAIN code block"

9. Stringi ekspressiooni asendamine rubiiniga

#!/usr/bin/ruby
a, b, c = 1, 2, 3
puts "The value of a is #( a )."
puts "The sum of b and c is #( b + c )."
puts "The average is #( (a + b + c)/3 )."

10. Massiivi loomine rubiinis

#!/usr/bin/ruby
names = Array.new(10)
puts names.size # returns 10
puts names.length # returns 10

Täpsemad Ruby-käsud

1. Getteri ja setteri meetodid rubiinides

#!/usr/bin/ruby -w
# defining a class
class Box
# constructor method
def initialize(l, b, h)
@length, @width, @height = l, b, h
end
# accessor methods
def printLength
@length
end
def printBreadth
@breadth
end
def printHeight
@height
end
end
# create
an object
box = Box.new(10, 30, 40)
# use accessor methods
l = box.printLength()
b = box.printBreadth()
h = box.printHeight()
puts "Box Length : #(l)"
puts "Box Breadth : #(b)"
puts “Box Height : #(h)”

2. Ühtse lüüsiliidese skriptide kirjutamine Ruby abil

#!/usr/bin/ruby
require 'cgi'
cgi = CGI.new
puts cgi.header
puts "This is a test
"

3. Pistikupesa programmeerimine Ruby abil

 • 3.1. Lihtne näide serverist, mis kasutab Ruby-d

require 'socket' # Get sockets from stdlib
server = TCPServer.open(8090) # listen on port 8090
loop ( # Running the server infinitely
client = server.accept # Connecting client wait time
client.puts(Time.now.ctime) # send time to client
client.puts "Closing the connection!"
client.close # Client disconnect
)

 • 3.2. Lihtne näide, kuidas klient kasutab Ruby-d

require 'socket' # Get socket from stdlib
hostname = 'localhost' # Set hostname
port = 8090 # Set portsock = TCPSocket.open(hostname, port)
while line = sock.gets # Read lines from the socket
puts line.chop # print with platform line terminator
end
sock.close # Socket closing

4. Mitmekeeruline näide rubinis

#!/usr/bin/ruby
def function1
i = 0
while i<=2
puts "function1 at: #(Time.now)"
sleep(2) i = i+1
end
end
def function2
j = 0
while j<=2
puts "function2 at: #(Time.now)"
sleep(1)
j = j+1
end
end
puts "Started At #(Time.now)"
t1 = Thread.new(function1())
t2 = Thread.new(function2())
t1.join
t2.join
puts "End at #(Time.now)"

Nipid ja nipid Ruby-käskude kasutamiseks

Kuna mis tahes programmeerimiskeele kallal töötamine nõuab teadmisi ja tahet täiendada, pole see juhtum erand. Selle kauni keele valdamiseks on põhikäskude kasutamine ning käskude harjutamine ja valdamine.

Järeldus - Rubiini käsud

Ruby käsk on vaba ja avatud lähtekoodiga programmeerimiskeel; see on paindlik ja funktsioonirikas. Nagu nimigi ütleb, on rubiin tõepoolest juveeli keel, mille sisenemiskulud on väga madalad. Selle plug and play võime ja hõlpsasti loetav süntaks muudavad selle väga kasutajasõbralikuks. See on täiustatud skriptimisvõimalus ka oma populaarsuse osas.

Soovitatavad artiklid

See on olnud Ruby Commansi juhend. Siin oleme arutanud põhilisi Ruby-käske ja mõnda Ruby-eelist käsku. Lisateabe saamiseks võite vaadata ka järgmist artiklit.

 1. Kuidas seleeni käske kasutada?
 2. Kõige populaarsemad sädeme käsud
 3. HBase käsud
 4. Kuidas kasutada Tableau käske?
 5. Socketi programmeerimine Pythonis

Kategooria: